Slapukų naudojimas.

Neff interneto svetainėje naudojami slapukai, kad Neff galėtų rinkti anoniminius statistinius duomenis, kurie padeda tobulinti interneto svetainės veikimą. Jeigu jums tai netrukdo, į šį pranešimą nekreipkite dėmesio. Jeigu apie naudojamus slapukus ir apie tai, kaip tvarkyti nuostatas, norėtumėte sužinoti daugiau, spustelėkite nuorodas dešinėje pusėje.

  

SVETAINĖS NAUDOJIMO SĄLYGOS

Šiame puslapyje (kartu su jame minimais dokumentais) pateikiamos naudojimo sąlygos, pagal kurias galite naudotis mūsų svetaine http://www.neff.co.uk (toliau – Mūsų svetaine) tiek kaip svečias, tiek kaip registruotas vartotojas. Atidžiai perskaitykite šias sąlygas prieš pradėdami naudoti svetainę. Naudodamiesi mūsų svetaine, nurodote, kad sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis ir sutinkate jų laikytis. Jei su šiomis naudojimo sąlygomis nesutinkate, nesinaudokite mūsų svetaine.

Informacija apie mus

Mūsų svetainę valdo {i>BSH Home Appliances Limited <i}(toliau – Mes). Esame registruoti Anglijoje ir Velse, bendrovės registracijos numeris 1844007, registruotos buveinės adresas Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, United Kingdom (Jungtinė Karalystė). Mūsų pagrindinis prekybos adresas Grand Union House, Old Wolverton Road, Wolverton, Milton Keynes, MK12 5PT, United Kingdom (Jungtinė Karalystė). Mūsų PVM mokėtojo kodas: GB108311845

Prieiga prie mūsų svetainės

a) Prieiga prie mūsų svetainės suteikiama tik laikinai, mes pasiliekame teisę atšaukti arba pakeisti mūsų svetainėje teikiamą paslaugą be išankstinio pranešimo (žr. toliau). Esame atsakingi, jei dėl kokios nors priežasties mūsų svetainė yra neprieinama tam tikru laiku arba tam tikrą laiko tarpą.

b) Kartais galime riboti prieigą prie tam tikrų mūsų svetainės dalių ar visos svetainės mūsų registruotiems vartotojams.

c) Jei pasirinksite vartotojo identifikavimo kodą, slaptažodį arba bet kokią kitą informaciją arba jums jie bus suteikti kaip mūsų saugumo procedūrų dalis, su tokia informacija turite elgtis kaip su konfidencialia, negalite jos atskleisti jokiai trečiajai šaliai. Turime teisę bet kada išjungti bet kurį vartotojo identifikavimo kodą arba slaptažodį, nesvarbu, ar pasirinktą jūsų paties, ar paskirtą mūsų, jei, mūsų nuomone, nesilaikote bet kurios iš šių naudojimo sąlygų nuostatų.

d) Kai naudojatės mūsų svetaine, turite laikytis mūsų priimtino naudojimo politikos dokumento nuostatų.

e) Esate atsakingi už visus veiksmus, kurių reikia, kad galėtumėte patekti į mūsų svetainę. Taip pat esate atsakingas, kad užtikrinate, jog visi asmenys, patenkantys į mūsų svetainę naudodami jūsų interneto jungtį, žinotų šias sąlygas ir jų laikytųsi.

Intelektinės nuosavybės teisės

a) Mes esame intelektinės nuosavybės teisių savininkai arba licencijos turėtojai svetainėje ir joje paskelbtoje medžiagoje. Šie darbai yra saugomi pagal autorių teisių įstatymus ir sutartis visame pasaulyje. Visos teisės saugomos.

b) Galite atsispausdinti vieną egzempliorių ir atsisiųsti ištraukų iš bet kurio (-ių) puslapio (-ų) iš mūsų svetainės, kad galėtumėte naudoti pats ir atkreipti kitų jūsų organizacijos asmenų dėmesį į medžiagą, paskelbtą mūsų svetainėje.

c) Negalite keisti popierinės arba skaitmeninės bet kokios medžiagos kopijos, kurią atsispausdinote arba atsisiuntėte kitokiu būdu, bei negalite naudoti paveikslėlių, nuotraukų, vaizdų arba garso įrašų sekų arba kitos grafikos atskirai nuo lydinčio teksto.

d) Turite pripažinti mūsų (ir visų kitų nurodytų autorių) autoriaus statusą mūsų svetainėje esančios medžiagos atžvilgiu.

e) Negalite naudoti jokios medžiagos dalies, esančios mūsų svetainėje, komerciniais tikslais, jei negavote atitinkamos licencijos iš mūsų arba mūsų licencijų išdavėjų.

f) Jei spausdinate, kopijuojate arba atsisiunčiate bet kurią mūsų svetainės dalį pažeisdami šias naudojimo sąlygas, jūsų teisė naudotis mūsų svetaine nedelsiant nutraukiama, o jūs privalote savo pasirinkimu arba grąžinti, arba sunaikinti visas turimos medžiagos kopijas.

Pasitikėjimas paskelbta informacija

Komentarai ir kita informacija, skelbiami mūsų svetainėje, nėra patarimai, kuriais reiktų pasitikėti. Todėl mes atsisakome visos atsakomybės ir atsakomybės, atsirandančios dėl bet kokio pasitikėjimo tokia medžiaga, bet kuriam mūsų svetainės lankytojui arba visiems, kurie gali būti informuoti apie jo turinį.

Mūsų svetainė reguliariai atnaujinama

Mes siekiame reguliariai atnaujinti svetainę, todėl jos turinys gali bet kada pasikeisti. Jei prireiks, galime pristabdyti prieigą prie svetainės arba uždaryti ją neapibrėžtam laiko tarpui. Bet kokia medžiaga, pateikta mūsų svetainėje, tam tikru metu gali būti pasenusi, o mes nesame niekaip įsipareigoję tokią medžiagą atnaujinti.

Mūsų atsakomybė

a) Mūsų svetainėje rodoma medžiaga pateikiama be garantijų ir sąlygų, kad ji yra tiksli. Tiek, kiek leidžiama pagal teisės aktus, mes, kiti mūsų bendrovių grupės nariai ir su mumis susietos trečiosios šalys, šiuo aiškiai atmeta:

b) visas sąlygas, garantijas ir kitas sąlygas, kurios kitu atveju gali būti numatytos įstatymais, paprotinės teisės arba teisingumo teisės;

c) bet kokią atsakomybę už tiesioginius, netiesioginius arba pasekminius nuostolius arba žalą, patirtą bet kurio vartotojo dėl mūsų svetainės arba dėl mūsų svetainės naudojimo, negalėjimo jos naudoti arba dėl mūsų svetainės naudojimo rezultatų, dėl kitų svetainių, susietų su ja, dėl bet kokios joje paskelbtos medžiagos, įskaitant, tačiau neapsiribojant, atsakomybe dėl: (i) pajamų netekimo; (ii) verslo praradimo; (iii) pelno arba sutarčių praradimo; (iv) numatomų sutaupymų praradimo; (v) duomenų praradimo; (vi) reputacijos praradimo; (vii) švaistomo valdymo arba biuro laiko; (viii) dėl bet kokio kito pobūdžio praradimo arba žalos, kurie atsiranda ir yra susiję su deliktu (įskaitant aplaidumą), sutarties pažeidimu ar kitais atvejais, net jei tai yra numatoma, su sąlyga, kad ši sąlyga netrukdo pareikšti pretenzijų dėl materialiojo turto praradimo arba sugadinimo arba bet kurių kitų tiesioginių finansinių nuostolių, kurie nėra išbraukti iš anksčiau nurodytų kategorijų.

d) Ši nuostata neturi poveikio mūsų atsakomybei dėl mirties arba kūno sužalojimo, kylančio dėl mūsų aplaidumo, arba mūsų atsakomybei dėl apgaulingos klaidingos informaciją arba neteisingo pateikimo dėl esminio dalyko, taip pat jokios kitos atsakomybės, kurios negalima atmesti arba apriboti pagal galiojančius įstatymus.

Informacija apie jus ir jūsų apsilankymus mūsų svetainėje

Informaciją apie jus mes apdorojame pagal mūsų privatumo politiką. Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs sutinkate su tokiu apdorojimu ir užtikrinate, kad visi jūsų pateikti duomenys yra tikslūs.

Medžiagos kėlimas į mūsų svetainę

a) Kai tik pasinaudojate funkcija, kuri leidžia jums įkelti medžiagą į mūsų svetainę arba kontaktuoti su kitais mūsų svetainės vartotojais, turite vadovautis turinio standartais, numatytais mūsų priimtame naudojimo politikos dokumente. Jūs užtikrinate, kad bet koks toks indėlis atitinka tuos standartus ir kad jūs kompensuosite mums nuostolius, jei pažeisite šią nuostatą.

b) Visa medžiaga, kurią jūs įkeliate į mūsų svetainę, bus laikoma nekonfidencialia ir nepatentuota, todėl mes turėsime teisę ją naudoti, kopijuoti, platinti ir atskleisti trečiosioms šalims bet kokiu tikslu. Mes taip pat turime teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri teigia, kad jūsų mūsų svetainėje paskelbta arba įkelta medžiaga pažeidžia jos intelektinės nuosavybės teises ir jos teises į privatumą.

c) Mes nebūsime atsakingi jokiai trečiajai šaliai dėl bet kokios jūsų arba kito vartotojo mūsų svetainėje paskelbtos medžiagos turinio arba tikslumo.

d) Mes turime teisę pašalinti bet kokią medžiagą arba skelbimą, kurią paskelbėte mūsų svetainėje, jei, mūsų nuomone, tokia medžiaga neatitinka turinio standartų, numatytų mūsų priimtame naudojimo politikos dokumente.

Virusai, įsilaužimai ir kiti nusižengimai

a) Negalite piktnaudžiauti mūsų svetaine, sąmoningai į ją įvesdami virusus, Trojos arklius, kirminus, logines bombas arba kitą kenkėjišką arba technologiškai žalingą medžiagą. Jūs negalite bandyti gauti neteisėtos prieigos prie mūsų svetainės, serverio, kuriame laikoma mūsų svetainė, arba bet kokio kito serverio, kompiuterio arba duomenų bazės, susietos su mūsų svetaine. Jūs negalite atakuoti mūsų svetainės aptarnavimo perkrovos ataka arba išplatinta aptarnavimo perkrovos ataka.

b) Pažeisdami šią nuostatą, jūs padarysite nusikalstamą veiką pagal 1990 m. aktą dėl netinkamo kompiuterio naudojimo. Apie tokius pažeidimus pranešime atitinkamoms teisėsaugos institucijoms ir bendradarbiausime su šiomis institucijomis, atskleisdami jiems jūsų tapatybę. Tokio pažeidimo atveju jūsų teisė naudotis mūsų svetaine bus nedelsiant nutraukta.

c) Mes neprisiimsime atsakomybės už bet kokius nuostolius arba žalą, atsiradusią dėl paskirstytos aptarnavimo apkrovos atakos, virusų arba kitos technologiškai žalingos medžiagos, kuri gali užkrėsti jūsų kompiuterinę įrangą, kompiuterines programas, duomenis arba kitą patentuotą medžiagą dėl jūsų naudojamos mūsų svetainės arba dėl joje arba su ja susijusioje svetainėje paskelbtos medžiagos atsisiuntimo.

Nuorodos į mūsų svetainę

a) Jūs galite pateikti nuorodą į mūsų svetainę, jei tai padarysite sąžiningai ir teisėtai, nepažeisite mūsų reputacijos ir nepasinaudosite ja savo naudai, bet jūs negalite sukurti nuorodos taip, kad būtų sukurta asociacija arba patvirtinimas iš mūsų pusės tokiais atvejais, kai jo nėra.

b) Jūs negalite sukurti nuorodos iš svetainės, kuri jums nepriklauso.

c) Mūsų svetainė negali būti įtraukta į jokią kitą svetainę, nuoroda gali būti įdėta tik į mūsų svetainės pagrindinį puslapį, ne į kitą jos dalį. Pasiliekame teisę be išankstinio pranešimo atšaukti leidimą dėti nuorodas į Mūsų svetainę. Svetainė, kurioje dedate nuorodą į Mūsų svetainę, visais aspektais turi atitikti turinio standartus, nustatytus mūsų priimtame naudojimo politikos dokumente.

d) Jei norite pasinaudoti medžiaga, pateikta Mūsų svetainėje, kuri nėra pirmiau minėta medžiaga, savo prašymą siųskite mks-marketing-web@bshg.com.

Nuorodos iš mūsų svetainės

Kai Mūsų svetainėje pateikiamos nuorodos į kitas svetaines ir išteklius, pateikiamus trečiųjų šalių, šios nuorodos pateikiamos tik informaciniais tikslais. Mes nevaldome šių svetainių ir išteklių turinio, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už juos arba už nuostolius arba žalą, kuri gali atsirasti dėl jų naudojimo.

Jurisdikcija ir taikytina teisė

a) Anglijos teismai turės ne išimtinę jurisdikciją dėl bet kokio reikalavimo, susijusio su apsilankymu Mūsų svetainėje, tačiau mes pasiliekame teisę pareikšti ieškinį prieš jus dėl to, kad pažeistos šios sąlygos, jūsų gyvenamosios vietos valstybėje ar bet kurioje kitoje atitinkamoje šalyje.

b) Šios naudojimo sąlygos ir visi ginčai arba pretenzijos, kylančios dėl arba iš jų arba jų objekto arba suformavimo (įskaitant nesutartinius ginčus ir pretenzijas), reglamentuojami ir aiškinami pagal Anglijos ir Velso teisę.

Prekių ženklai

NEFF ir {i>Neff <i}logotipas yra registruoti {i>BSH Hausgeräte GmbH <i}prekių ženklai, kurie naudojami pagal licenciją.

Skirtumai

Mes galime bet kada peržiūrėti šias naudojimo sąlygas, pakeisdami šį puslapį. Tikimės, kad periodiškai tikrinsite šį puslapį, norėdami atkreipti dėmesį į visus mūsų padarytus pakeitimus, nes jie yra jums privalomi. Kai kurias šiose naudojimo sąlygose esančias nuostatas taip pat gali pakeisti nuostatos arba skelbimai, paskelbti kitur Mūsų svetainėje.

Jūsų klausimai

Jei turite klausimų dėl medžiagos, skelbiamos Mūsų svetainėje, kreipkitės į mks-marketing-web@bshg.com.

Dėkojame, kad lankotės Mūsų svetainėje.

Pagrindinis puslapis

MyNEFF

Norėdami užregistruoti produktą, tiesiog užsiregistruokite MyNEFF paskyrai, norėdami gauti puikių pasiūlymų ir patarimų internete.

Mūsų paslaugos

NEFF techninė priežiūra užtikrina išskirtinį rūpinimąsi prietaisu. Patikima, kompetentinga ir greita priežiūra prieš perkant ir paskui.

Atraskite NEFF

Čia rasite virtuvės istorijų, receptų, renginių, kulinarijos mokyklų ir įkvėpimo maisto gaminimui.

Raskite savo platintoją

Raskite artimiausią NEFF pardavėją ir susikurkite svajonių virtuvę.