Küpsiste kasutamine

Meie veebisaidil kasutatakse küpsiseid, mis võimaldab Neffil koguda anonüümseid statistilisi andmeid veebisaidi täiustamiseks. Eira seda sõnumit, kui oled nõus ja soovid jätkata. Klõpsa allolevatel linkidel, kui soovid lugeda lisateavet kasutatavate küpsiste ja selle kohta, kuidas küpsiste sätteid muuta.

 

VEEBILEHE KASUTUSTINGIMUSED

Sellelt lehelt (koos siin viidatud dokumentidega) leiate kasutustingimused, mille alusel võite meie veebilehte http://www.neff-home.com/ee („meie veebileht“) külastajana kasutada. Palun lugege enne selle veebilehe kasutamist need kasutustingimused hoolikalt läbi. Meie veebilehe kasutamisega kinnitate, et nõustute nende kasutustingimustega ja järgite neid. Kui te nende kasutustingimustega ei nõustu, siis palun loobuge meie veebilehe kasutamisest.

Info meie kohta

Meie veebilehe haldaja on BSH Home Appliances AB Eesti filiaal („meie“). Me oleme registreeritud Tallinnas Eestis ettevõttenumbriga 11458819.

Ligipääs meie veebilehele

a) Ligipääs meie veebilehele on antud ajutisel põhimõttel ja me jätame endale õiguse ilma etteteatamata meie veebilehel pakutavat teenust tagasi võtta või muuta (vt järgnevalt). Me ei vastuta, kui meie veebileht on mis tahes ajal või perioodi jooksul mis tahes põhjusel kättesaamatu.

b) Võime aeg-ajalt piirata ligipääsu mõnedele meie veebilehe osadele, kogu veebilehele või meie registreeritud kasutajatele.

c) Kui valite endale kasutaja tunnuskoodi, parooli või meie turvaprotsesside osaks oleva muu teabe või teile antakse need, peate sellist teavet käsitlema konfidentsiaalsena ega tohi seda avaldada ühelegi kolmandale poolele. Meil on õigus blokeerida teie valitud või meie antud mis tahes kasutaja tunnuskood või parool mis tahes ajal, kui te ei ole meie arvates täitnud mõnda nende kasutustingimuste sätetest.

d) Peate meie veebilehe kasutamisel järgima neid meie lubatud kasutuse poliitika sätteid.

e) Teie vastutate kõigi meie veebilehele ligi pääsemiseks vajalike ettevalmistuste tegemise eest. Teie vastutate ka selle eest, et kõik inimesed, kes teie internetiühenduse kaudu meie veebilehele ligi pääsevad, oleksid nendest tingimustest teadlikud ja järgiksid neid.

Intellektuaalse omandi õigused

a) Oleme kogu meie veebilehel kasutatud intellektuaalse omandi ja avaldatud materjali õiguste omanik. Need tööd on kaitstud kogu maailmas kehtivate andmekaitseseaduste ja -lepingutega. Kõik sellised õigused on kaitstud.

b) Teil on lubatud oma isiklikuks kasutuseks välja trükkida üks eksemplar ning alla laadida väljavõtteid meie veebilehe lehekülgedelt ning võite teiste oma organisatsiooni liikmete tähelepanu juhtida meie veebilehel olevatele materjalidele.

c) Te ei tohi ühelgi viisil muuta välja trükitud või allalaaditud digitaalseid materjale ega kasutada mis tahes illustratsioone, fotosid, video- või helimaterjale või graafikat ilma neid saatva tekstita.

d) Te peate tunnistama, et meie veebilehel avaldatud materjalide autoriks oleme meie (ja võimalikud väljatoodud autorid).

e) Te ei tohi mis tahes osa meie veebilehel olevatest materjalidest kasutada ärilistel eesmärkidel ilma meie või meie litsentsiväljastajate käest selleks litsentsi omandamata.

f) Kui trükite välja, kopeerite või laadite alla mis tahes osa meie veebilehelt viisil, mis on vastuolus nende kasutustingimustega, lõppeb teie õigus meie veebilehte kasutada kohe ning te peate meie nõudmisel tagastama või hävitama võimalikud materjalidest tehtud koopiad.

Avaldatud teabele toetumine

Meie veebilehel avaldatud kommentaarid ja teised materjalid ei ole käsitletavad nõuannetena, millele võiks toetuda. Seetõttu ütleme lahti mis tahes vastutusest, mis tuleneb külastaja või mõne teise, veebilehe sisust teadliku isiku poolsest sellistele materjalidele toetumisest.

Meie veebilehte muudetakse regulaarselt

Soovime oma veebilehte regulaarselt uuendada ning võime selle sisu igal ajal muuta. Vajaduse korral võime ligipääsu meie veebilehele piirata või määramata ajaks sulgeda. Kõik meie veebilehel avaldatud materjalid võivad mis tahes ajal aeguda ja meil puudub kohustus selliseid materjale uuendada.

Meie vastutus

a) Materjalid avaldatakse meie veebilehel ilma mis tahes tagatiste, tingimuste või garantiideta nende õigsuse osas. Meie, meie kontserni teised ettevõtted ja meiega seotud kolmandad pooled välistavad käesolevaga selgesõnaliselt järgmised vastutusliigid.

b) Kõik tingimused, garantiid ja muud tingimused, mis võivad muul juhul tuleneda seadustest, üldisest õigusest või õiglusest.

c) Mis tahes vastutus mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest, mis on tekkinud kasutajale seoses meie veebilehe või meie veebilehe kasutamise, kasutamisvõimaluse puudumise või meie veebilehe, sellega seotud mis tahes veebilehtede ja neile postitatud materjalide kasutamisega, mh vastutus järgmiste olukordade eest: i) saamata jäänud tulu; ii) ärivõimaluste kaotus; iii) kasumite või lepingute kaotus; iv) oodatava säästu kaotus; v) andmete kaotus; vi) firmaväärtuse kaotus; vii) asjatult kulutatud töö- või juhtimistegevuse aeg; viii) mis tahes muud kahjumid või kahjud, mis on tekkinud kas lepinguväliselt (sealhulgas hooletus), lepingu rikkumisega seoses või muudel asjaoludel, isegi siis, kui need olid etteaimatavad, eeldusel et see tingimus ei ole takistuseks teie materiaalse varaga seotud kahjunõuetele või muudele otsese finantskahju nõuetele, mis ei ole välistatud ühegi ülaltoodud kategooriaga.

d) See ei mõjuta meie vastutust meie hooletusest põhjustatud surma või kehavigastuste eest või meie vastutust andmete kuritahtliku vääresituse või vääresituse eest olulise tähtsusega küsimustes või mis tahes muud vastutust, mida ei saa kehtiva seaduse alusel välistada ega piirata.

Teave teie ja teie külastuste kohta meie veebilehel

Töötleme teid puudutavat teavet kooskõlas meie privaatsuspoliitikaga. Meie veebilehte kasutades te nõustute sellise töötlemisega ja garanteerite, et kõik teie esitatud andmed on õiged.

Meie veebilehele materjalide laadimine

a) Kui kasutate funktsioone, mis võimaldavad teil meie veebilehele materjale laadida või võtate ühendust teiste meie veebilehe kasutajatega, peate järgima meie lubatud kasutuse poliitikas sätestatud sisustandardeid. Peate garanteerima, et selline panustamine vastaks alati nimetatud standarditele ning kohustute meile hüvitama selle garantii kõik rikkumised.

b) Kõik materjalid, mida meie veebilehele üles laadite, peavad olema käsitletud mittekonfidentsiaalsetena ja mitte ärisaladuse alla kuuluvatena ning meil on õigus selliseid materjale mis tahes eesmärgil kasutada, kopeerida, levitada ja kolmandatele pooltele avaldada. Meil on ka õigus avaldada teie identiteeti mis tahes kolmandatele isikutele, kes väidavad, et teie poolt meie veebilehele postitatud või üles laaditud mis tahes materjal rikub nende intellektuaalse omandi õigusi või nende õigust privaatsusele.

c) Me ei vastuta ühegi kolmanda poole ees teie või mõne teise kasutaja poolt meie veebilehele postitatud materjalide sisu või õigsuse eest.

d) Meil on õigus eemaldada meie veebilehele postitatud materjale või postitusi, kui sellised materjalid ei vasta meie hinnangul lubatud kasutuse poliitikas sisule sätestatud standarditele.

Viirused, häkkimine ja muud rikkumised

a) Te ei tohi meie veebilehte teadlikult väärkasutada, tuues sellele viirusi, troojalasi, usse, loogikapomme või muid kuritahtlikke või tehnoloogiliselt kahjulikke materjale. Te ei tohi üritada volitamata ligipääsu meie veebilehele, meie veebilehte hoidvale serverile või meie veebilehega seotud mis tahes serverile, arvutile või andmebaasile. Te ei tohi rünnata meie veebilehte ummistusründe või hajusa ummistusründega.

d) Selle sätte rikkumine tähendab kuriteo sooritamist 1990. aasta arvutite väärkasutuse seaduse mõistes. Teavitame kõigist sellistest rikkumistest vastavaid õiguskaitseasutusi ja teeme nende asutustega koostööd, avaldades neile teie identiteedi. Selliste rikkumiste korral lõppeb teie õigus meie veebilehte kasutada kohe.

c) Me ei vastuta mingite kahjude eest, mille on põhjustanud hajus ummistusrünne, viirused või muud tehnoloogiliselt kahjulikud materjalid, mis seoses meie veebilehe kasutamisega või teiepoolse veebilehele või mis tahes teisele lingitud veebilehele postitatud mis tahes materjali alla laadimisega võivad nakatada teie arvutiseadmeid, arvutiprogramme, andmeid või muid teie omanduses olevaid materjale.

Meie veebilehele linkimine

a) Teil on lubatud linkida meie avalehele, kui teete seda õiglasel ja seaduspärasel viisil ning see ei kahjusta ega kasuta ära meie mainet, kuid teil ei ole lubatud esitada seda linki viisil, mis annaks aluse eeldada seose, heakskiidu või soovitusliku suhte olemasolu seal, kus see puudub.

b) Teil ei ole lubatud edastada linki üheltki veebilehelt, mis ei kuulu teile.

c) Meie veebilehest ei tohi ühelgi teisel lehel esitada paneele ja teil ei ole lubatud linkida ühelegi meie veebilehe osale peale selle avalehe. Jätame endale õiguse linkimise loa ilma etteteatamata tagasi võtta. Veebileht, millelt te meie veebilehe lingite, peab vastama kõigile meie lubatud kasutuse poliitikas sätestatud sisustandarditele.

d) Kui soovite kasutada meie veebilehel olevaid materjale, mida ei ole siin käsitletud, pöörduge palun oma küsimusega aadressile mks-marketing-web@bshg.com.

Meie veebilehelt väljuvad lingid

Kõik meie veebilehel sisalduvad lingid teistele veebilehtedele ja kolmandatelt pooltelt pärinevatele materjalidele on esitatud ainult informatiivsel otstarbel. Meil puudub kontroll nende veebilehtede ja materjalide sisu üle ja me ei võta vastutust nende või nende kasutusest tuleneva mis tahes kahju eest.

Kohtualluvus ja kohalduv seadus

a) Eesti kohtutel on jagatud pädevus kõigi meie veebilehe külastamisest tulenevate või sellega seotud nõuete lahendamisel, kuid jätame endale õiguse nende tingimuste rikkumise korral algatada teie vastu menetlust teie asukohariigis või mõnes teises asjakohases riigis.

b) Need kasutustingimused ja nendest tulenevad või nendega, nende sisu või vormiga seotud mis tahes vaidlused või nõuded (sealhulgas lepinguvälised vaidlustamised või nõuded) lahendatakse Eesti seaduste alusel.

Kaubamärgid

NEFF ja Neffi logo on BSH Hausgeräte GmbH registreeritud kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel.

Versioonid

Võime neid kasutustingimusi igal ajal selle lehekülje muutmisega uuendada. Eeldame, et vaatate aeg-ajalt seda lehekülge, et olla kursis meie tehtud muudatustega, sest need on teie jaoks siduvad. Mõnede nendes tingimustes sisalduvate sätete suhtes võivad olla ülimuslikud mujal meie veebilehel avaldatud sätted või teatised.

Meie teenindus

NEFF'i klienditeenindus tagab teile koos seadmega ka väga kõrge tasemega teeninduse. Meie teenindus on usaldusväärne, kompetentne ja kiire nii enne kui ka pärast ostu.

Tutvuge NEFFiga

Siit leiate köögilugusid, retsepte ja rohkelt inspiratsiooni toiduvalmistamiseks.

Leidke edasimüüja

Leidke lähim NEFFi edasimüüja, kes aitab teil endale oma unistuste köök saada.